Filter
Søk

Maling, Teknisk/Kjemisk

MALING

Malejobben innebærer som oftest litt mer enn selve malingen. Vi nordmenn elsker å male! Det finnes et utallig antall farger å velge mellom, og hos XL-BYGG fører vi kun kjente merkevarer som garanterer for varige resultater. Planlegging og skikkelig forarbeid er helt avgjørende for et vellykket sluttresultat. Kom innom XL-BYGG, så får du tips, maling og tilbehørsprodukter som gir deg grunnlaget for et perfekt sluttresultat!

 

Forsiktighetsregler :)

Ved brutte beholdere/forpakninger SKAL DATABLAD sjekkes for påkrevd verneutstyr. Ved tvil skal følgende regler benyttes ved brutt/skadet embalasje:

  • Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at det er nødvendig.

  • Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for veskesprut, damper eller støv. Anbefales vernebriller med sideskjermer, Heldekkende klær

  • Det skal IKKE iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Slå av alle antenningskilder. Ingen bluss, røyking eller ild i fareområdet. Unngå å innånde damp eller tåke. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet ånderettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet personlig verneutstyr.

    Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. 

Vær obs på ev eksplosjonsfare oppgitt i datablad
Aeorosolbokser kan eksplodere ved brann. Beholdere i nærheten kan kjøles med vann.
Under brann eller oppvarming der det er beholdere satt under trykk vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne, med risiko for etterfølgende eksplosjon. Gass kan akkumuleres tilbake og forårsake brann eller eksplosjon, forflytte seg over betydelige avstander til antennelseskilder og flamme til tilbake og forårsake brann eller eksplosjon.

Ikke bruk vannstråle. Bruk vanndusj (tåke), skum, pulver eller CO2. 

Se som
Sorter etter
Vis per side